อาจารย์มานิตย์ พ่วงบางโพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาระบบแอพพลิเคชัน,,

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มานิตย์ พ่วงบางโพ