อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการพยาบาล
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพยาบาลเด็ก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร