อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการท่องเที่ยว/ชุมชน/วิจัยเชิงคุณภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทิวาวรรณ ศิริเจริญ กันหา