นายพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล