ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชา​สังคม​ศาสตร์​
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ภุมิสารสนเทศ (GIS, RS, GNSS) 2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.การจัดการภัยพิบัติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันคำ