อาจารย์ชญานิน พันธ์ศรีสุวรรณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ ด้านการศึกษา และด้านภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ชญานิน พันธ์ศรีสุวรรณ