นายเอกชัย ญาณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
มลพิษทางน้ำ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเอกชัย ญาณะ