อาจารย์นาฏอนงค์ พวงสมบัติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษา, วรรณคดีไทย, คติชนวิทยา, ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นาฏอนงค์  พวงสมบัติ