อาจารย์สุดาพร ปัญญาพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาหลักสูตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุดาพร ปัญญาพฤกษ์