อาจารย์นวรัตน์ มีชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สมุนไพรไทย, การดูแลผู้สูงอายุ, ตัวอักษรในคัมภีร์แพทย์ศาสตรสงเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นวรัตน์ มีชัย