นางสาวพิชญานันท์ อมรพิชญ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพิชญานันท์ อมรพิชญ์