ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
รัฐศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช