ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาศิริ. เขตปิยรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ,การตลาด,การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาศิริ. เขตปิยรัตน์