ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านEducational Psychology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา โฆสิโต