ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านพืชสวน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ