นายอดิศร ถมยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน เซลล์เชื้อเพลิง และการกักเก็บพลังงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอดิศร ถมยา