นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทักษะการเป็นวิทยาการกระบวนการ (Facilitator)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน