อาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กนกวรรณ นวาวัตน์