นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์และบูรณาการระบบฐานข้อมูล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ