นางสาวทยากร สุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ดนตรีแจ๊ส

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทยากร สุวรรณภูมิ