นายณฐ นารินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านMedia law, Policy and Practice

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายณฐ นารินทร์