อาจารย์พลิศภัสร์ คำฟู

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วัสดุวิศวกรรม,เทคโนโลยีวัสดุ,การจัดการงานวิศวกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พลิศภัสร์ คำฟู