นางสาวศศิธร ศรีรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านภาษาญี่ปุ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวศศิธร ศรีรัตน์