ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านHospitality, Tourism and Marketing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง