นางสาวทศพร โพธิ์เนียม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
งานประดิษฐ์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวทศพร โพธิ์เนียม