ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
โลจิสติกส์ การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธณิดา โขนงนุช