ดร.วุฑฒิณัฏฐ์ รัตนภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
N/A

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.วุฑฒิณัฏฐ์  รัตนภรณ์