อาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง