นางสาวพินิจนันท์ พรหมารัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายธุรกิจและกฎหมายเอกชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวพินิจนันท์ พรหมารัตน์