ดร.สุภัทธนีย์ ขุนสิงห์สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
N/A

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สุภัทธนีย์  ขุนสิงห์สกุล