นางสาวเมธินี อ่องแสงคุณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านดุริยางค์ไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเมธินี อ่องแสงคุณ