อาจารย์ทวีศักดิ์ ลินคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ทวีศักดิ์  ลินคำ