นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา