อาจารย์กฤษณะ สมควร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Web Application Development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กฤษณะ สมควร