นายพิภพ นราแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงานทางเลือก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายพิภพ นราแก้ว