ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การปกครองท้องถิ่น,การบริหารองค์การ,แรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตตรา