ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม คำขาด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน,วิจัยชุมชน,วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม คำขาด