รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ
ติดต่อ : email: inchgun@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการและกรรมวิธีการผลิต วิเคราะห์ข้อมูล สร้างคู่มือการท างาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

รองศาสตราจารย์ ดร. กันต์ อินทุวงศ์