นางสาวรัตนาภรณ์ สวยกลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วรรณกรรม,ภาษา,วรรณคดี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรัตนาภรณ์ สวยกลาง