อาจารย์สุไพลิน พิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุไพลิน พิชัย