ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ศักดิ์ ศรีสม