นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการศึกษา (พหุวัฒนธรรมศึกษา)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเสาวลักษณ์ เรืองศรี