นายคมกฤช จิระบุตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Graphic Design, Character Design, 2D-3D Animation for Game

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายคมกฤช จิระบุตร