อาจารย์พิชยพิมพ์ คำเพียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบัญชี ด้านการเงิน ด้านต้นทุน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิชยพิมพ์ คำเพียร