อาจารย์สุวิมล พันธ์โต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
HRM

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุวิมล พันธ์โต