ผศ.ปฐมพงศ์​ พรมมาบุญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารโครงการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

ผศ.ปฐมพงศ์​  พรมมาบุญ