อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ศิลปะการพูด

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รุ่งโรจน์ ต้นประดิษฐ