ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต ขุนราชเสนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านIT

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมปริต  ขุนราชเสนา