อาจารย์กมลฉัตร กล่อมอิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษา ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามแนวPISA ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กมลฉัตร กล่อมอิ่ม