นางสาวTruong Thi Hang

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คติชนวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวTruong Thi Hang